กลุ่มเพื่อนแช้มป์
 (10/7/2549)


fiogf49gjkf0d
กฏกติกามารยาทของกลุ่มเพื่อนแชมป์

ความมุ่งหมาย
รักครอบครัว รักธรรมชาติ ทำประโยชน์เพื่อสังคม

fiogf49gjkf0d
กติกามารยาท
1.การเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่ม ต้องมีสมาชิกเก่าที่ยังคงสถานภาพเป็นสมาชิกของกลุ่มแนะนำและเซ็นต์รับรองและต้องแสดงตนต่อที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมอย่างน้อย1ใน3ให้การรับรองการเข้าเป็นสมาชิกและต้องกรอกข้อความในใบสมัครพร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบืยนบ้าน,รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2ใบพร้อมชำระค่าสมาชิกแรกเข้าจำนวน1,000บาท

2.สมาชิกกลุ่มทุกท่าน ต้องชำระค่าสมาชิกในอัตราปีละ500 บาททุกปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่ม ในการทำประโยชน์แก่สังคมในโอกาสอันควรหรือด้วยการร้องขอจากหน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกลุ่มอื่นๆในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือประสบภัย

3.สมาชิกกลุ่มทุกท่านมีสิทธ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มและรับการเลือกตั้งโดยการลงมติของสมาชิกในกลุ่มจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มจำนวน8ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารของกลุ่มซึ่งจะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร2ปีต่อครั้งและคณะกรรมการบริหารจะต้องดำรงค์อยู่ในตำแหน่งให้ครบวาระเป็นระยะเวลา2ปี

4.คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีจำนวน8-10ท่านเมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มแล้ว คณะกรรมการทั้ง8-10ท่านจะโหวดเลือกตำแหน่งหน้าที่บริหารงานกันเองโดยมีผู้ดำรงค์ตำแหน่งดังต่อไปนี้


fiogf49gjkf0d

fiogf49gjkf0d
5.คณะกรรมการบริหารกลุ่มสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ช่วยกรรมการของแต่ละตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม


fiogf49gjkf0d

fiogf49gjkf0d
6.คณะกรรมการจะมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและไม่เกิน12ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบและสมาชิกสามารถเข้าร่วมฟังการประชุมได้ สถานที่และเวลาให้เป็นไปตามคณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการสันธนาการของกลุ่มหรือประสานงานในการร่วมกิจกรรมกับองค์กรของรัฐหรือกลุ่มอื่นเพื่อกิจกรรมหรือการกระทำประโยชน์แก่สังคมหรือผู้ด้อนโอกาสตามโอกาสอันควรหรือจากการร้องขอขององค์กรของรัฐหรือกลุ่มอื่น

7.ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการจะได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าวครั้งละไม่เกิน500บาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คณะกรรมการหรือสมาชิกท่านหนึ่งท่านใด

8.สมาชิกของกลุ่มท่านใดที่ขาดการชำระค่าสมาชิกติดต่อกัน3ปีหรือโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มจำนวนกึ่งหนึ่งมีมติให้สมาชิกกลุ่มท่านใดขาดจากการเป็นสมาชิกด้วยเหตุที่ประพฤติตนเสื่อมเสืยต่อชื่อเสืยงของกลุ่มหรือด้วยสมาชิกท่านใดที่ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างเป็นทางการให้ถือว่าสมาชิกท่านนั้นพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

9.สมาชิกของกลุ่มทุกท่านต้องไม่ทำความเสืยหายแก่กลุ่มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10.สมาชิกของกลุ่มทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มตามโอกาสอันควรหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11.สมาชิกของกลุ่มจะต้องไม่นำกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองระดับชาติที่จดทะเบียนพรรคการเมืองในกิจการหาเสียงของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

เรียบเรียงโดย คุณ ชาญชิต รักตะบุตร(099)
จัดทำโดย ธนปพล สนเล็ก(097)
เหรัญญิกกลุ่มประจำปี2548

 
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันจันทร์,22 มกราคม 2561  (Online 2057 คน)  facebook.com/WeekendHobby 
                                       


โตเกียว มารีน     <||>    ประกัน โตเกียว มารีน     <||>    โตเกียว มา รี น ประกัน รถยนต์     <||>    โตเกียว มารีน ประกันสุขภาพ