เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.netสามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม” จำแล้วทำตามด้วยนะ อย่าลืม
   

เด็กขี้แย
เสาร์
12/1/2551
เวลา : 20:39
IP:203.144.187.18
อ่าน= 6489
ตอบ = 60

แจ้งตรวจสอบกระทู้
 แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน
       คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อๆมา จึงได้ถือปฎิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

พ.ศ. 2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

พ.ศ. 2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

พ.ศ. 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

พ.ศ. 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

พ.ศ. 2507 งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

พ.ศ. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

พ.ศ. 2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

พ.ศ. 2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย

พ.ศ. 2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

พ.ศ. 2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

พ.ศ. 2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร - ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

พ.ศ. 2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

พ.ศ. 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

พ.ศ. 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - สามัคคีคือพลัง

พ.ศ. 2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

พ.ศ. 2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

พ.ศ. 2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

พ.ศ. 2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

พ.ศ. 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พ.ศ. 2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พ.ศ. 2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

พ.ศ. 2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

พ.ศ. 2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

พ.ศ. 2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

พ.ศ. 2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

พ.ศ. 2536 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2537 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2538 -- นายชวน หลีกภัย - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พ.ศ. 2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

พ.ศ. 2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

พ.ศ. 2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

พ.ศ. 2543 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

พ.ศ. 2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

พ.ศ. 2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

พ.ศ. 2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

ส่วนคำขวัญประจำปีนี้ ให้ไว้โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ขอให้เด็กๆ ท่องเสียงดังๆ และจำให้แม่นๆ นะจ๊ะ ว่า “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม” จำแล้วทำตามด้วยนะ อย่าลืม
 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
   
คำตอบที่ 1


เด็กวันนี้...
เสาร์
12/1/2551
เวลา : 21:52
IP:
222.123.102.243 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 2


Double Chu
เสาร์
12/1/2551
เวลา : 21:56
IP:
125.27.239.35

เยี่ยมเลยนายบอย......
.......เด๋วจะนำภาพงานวันเด็กที่หาดสำราญมาให้ชมกัน
แต่อยากขอดูจากกล้อง นิคอนรุ่นโปร..ก่อนสักภาพสองภาพ....ด้ายปะ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 3


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:14
IP:
125.27.239.35

จากการที่ ชมรม บูมเมอแรงออฟโรดได้รับการติดต่อขอให้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก....ที่ชายหาดสำราญ....จาก อ.บ.ต หาดสำราญ โดยมีเพื่อนๆพี่น้องเราได้ไปร่วมงานกันส่วนหนึ่ง....ผมได้ตามไปเก็บภาพกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆที่ไม่ได้ไป.....มาให้ชมกาน .............
..........งานครั้งนี้ได้รับการประสานไว้อย่างดี จากสมาชิกใหม่อย่าง นายเคี่ยงและได้นายบอยกับนายจอดร์เป็นผู้รับผิดชอบและช่วยจัดการฯ......และมีพี่น้องเพื่อนเราอีกหลายคนร่ามสนับสนุนร่วมแจมกัน....
..................ไปชมภาพบรรยากาศกานเลย


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 4


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:19
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 5


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:22
IP:
125.27.239.35

เด็กมากันเยอะมากๆจริงๆครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 6


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:34
IP:
125.27.239.35

เราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไปให้เด็กได้วาดภาพระบายสี....ประกวดกันสนุกๆโดยมีน้าๆร่วมเป็นกรรมการ ........

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 7


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:37
IP:
125.27.239.35

จัดฉายกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ที่เด็กๆชื่นชอบ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 8


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:42
IP:
125.27.239.35

มีน้องๆให้ความสนใจกันจำนวนมาก.....จนของที่เราเตรียมไปแทบไม่เพียงพอ
................และขอขอบคุณ โตโยต้าย่านตาขาวด้วยที่ร่วมสนับสนุนสี่งของ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 9


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:44
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 10


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:44
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 11


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:45
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 12


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:45
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 13


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:45
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 14


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:46
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 15


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:48
IP:
125.27.239.35

มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากมาย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 16


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:52
IP:


มีผลงานเด็ดๆ.....ถึงขนาดน้าๆต้องตะลึง......

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 17


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:54
IP:
125.27.239.35

คล้ายนักๆขอรับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 18


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:55
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 19


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 11:58
IP:
125.27.239.35

น้าๆบางส่วน....ก็นั่งรอ คอยให้กำลังใจ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 20


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:05
IP:
125.27.239.35

ใกล้ๆกัน ก็มีกิจกรรมหลอกน้องลงกระสอบ เฮ้ย ยย..วิ่งกระสอบ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 21


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:06
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 22


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:11
IP:


บรรยากาศโดยรวม...เขาจัดให้มีหลายๆอย่างให้น้องๆได้สนุกสนานกันพอสมควร....เพียงปีนี้งดการแสดงร้องรำทำเพลงไปเท่านั้น.

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 23


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:13
IP:
125.27.239.35

แบบนี้ก็ได้ออกแรง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 24


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:14
IP:
125.27.239.35

แบบนี้ก็สนุกส่วนตัว

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 25


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:18
IP:
125.27.239.35

อบต.เค้าจัดอาหาร,ผลไม้ไว้เลี้ยงทุกๆคนด้วยนะครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 26


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:22
IP:
125.27.239.35

ในเต๊นท์ของเราก็ยัง....ตั้งใจละเลงกันไม่ว่างเว้น

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 27


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:25
IP:
125.27.239.35

แต่กลุ่มนี้ แฟนพันธุ์แท้......ม่ายปายไหน ดูรถแข่งอย่างเดียว

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 28


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:26
IP:
125.27.239.35

เอาเข้าปาย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 29


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:30
IP:
125.27.239.35

มีของจริง....จอดโชว์ให้ดูด้วย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 30


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:31
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 31


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:34
IP:
125.27.239.35

ได้เวลาน้าๆก็ช่วยกัน......ตัดสินให้รางวัล

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 32


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:38
IP:


น้องๆสงสัยว่าทำมาย....น้าๆไว้ขนใต้คางเหมือนกันเยย....แนวมั้ยเนี้ย ฮิ ฮิ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 33


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:41
IP:
125.27.239.35

มาดามนายบอย....ช่วยจัดของรางวัล

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 34


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:43
IP:
125.27.239.35

ท่านนายก อบต. ให้เกีตรยมามอบรางวัล...ให้ทุกๆคน

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 35


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:46
IP:


ช่วงบ่าย........ปิดท้ายด้วยการให้เด็กๆได้มีโอกาสนั่งรถออฟโรดของจริง สักครั้ง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 36


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:50
IP:
125.27.239.35

น้าๆต้องคอยระวัง....ขับช้าที่สุดในชีวิต เพื่อความปลอดภัย

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 37


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:52
IP:
125.27.239.35

บางคนไม่ได้ไปรอบนี้......ต้องรอบหลัง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 38


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:57
IP:
125.27.239.35

รอบหลังยังรอ.........อีกเพียบ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 39


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 12:59
IP:
125.27.239.35

จัดให้

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 40


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:01
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 41


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:01
IP:


ลองแบบล้นจอ เลื่อนดูเอาพี่น้อง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 42


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:09
IP:
125.27.239.35

ปิดท้ายจริงๆ....มีโชว์จาก ช่างชัยและโกหย่งนักแข่ง ขอชมรมฯ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 43


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:10
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 44


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:10
IP:
125.27.239.35 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 45


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:14
IP:
125.27.239.35

หุ หุ จบแล้ว แต่แฟนพันธุ์แท้หลายคนไม่ยอมลงจากรถ.....เอาอีกต้า เอาอีกต้า

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 46


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:25
IP:
125.27.239.35

ก่อนจบปิดท้ายด้วยภาพน่ารัก ของลูกหลานบูมเมอแรง....
น้อง ปั้นน้ำ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 47


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:26
IP:
125.27.239.35

กะน้องเบ็นช์

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 48


Double Chu
อาทิตย์
13/1/2551
เวลา : 13:29
IP:
125.27.239.35

จบแล้วครับ สวัสดี มีความสุข รักเด็กเยอะๆนะพี่น้อง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 49


บิ๊ก ตาปี
จันทร์
14/1/2551
เวลา : 10:08
IP:
125.27.171.126

รถไฟจิ๊ปตาปีครับ ยุคน้ำมันแพงต้องอาศัยแบบนี้แหละครับ

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

   
คำตอบที่ 50


บิ๊ก ตาปี
จันทร์
14/1/2551
เวลา : 10:10
IP:
125.27.171.126

เด็ก ๆ ดีใจกันใหญ่ที่ได้ขับรถจิ๊ปเอง

 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2   ดูหน้าต่อไป
 


เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่

   
14/11/2552
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอาทิตย์,28 พฤษภาคม 2560  (Online 1832 คน)  facebook.com/WeekendHobby