เครื่องมือในการใช้งาน website =>> สมัครสมาชิก | Login | Logout | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อโฆษณา     View stat by Truehits.net


ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จาก คน03 เอามาฝาก
202.44.210.31
อังคารที่ , 27/3/2550
เวลา : 06:51

อ่านแล้ว = 4875 ครั้ง
แจ้งตรวจสอบกระทู้ แจ้งลบ
ส่งหาเพื่อน ส่งหาเพื่อน

       (สำเนา)

ประกาศกรมบังคับคดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

--------------------------------

ด้วยกรมบังคับคดีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ดังนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ซึ่งออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.1/959 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2547 เรื่อง กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมบังคับคดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปที่รับสมัคร
และค่าตอบแทนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก.

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ-สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ- 2 -

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการโดยต้องได้รับวุฒิการศึกษา หน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก.

3. วิธีการรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2550 ถึง 3 เมษายน 2550 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
ชั้น 4 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

3.2 ค่าธรรมเนียมสมัคร ค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
พนักงานราชการ อัตราค่าธรรมเนียมสอบ (บาท)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 100
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 100
กลุ่มงานบริการ 50

3.3 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ - สกุล หลังรูปด้วย)
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
- 3 -

ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสเป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
กรมบังคับคดีจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามแต่กรณี และกรมบังคับคดีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่ง หากภายหลังพบว่าผู้สมัคร สมัครหลายตำแหน่งพร้อมกัน กรมบังคับคดีจะตัดสิทธิการสมัครในตำแหน่งที่สมัครภายหลัง และจะเลือกตำแหน่งที่ผู้สมัคร สมัครก่อนเพียงหนึ่งตำแหน่ง เท่านั้น

4. วิธีการเลือกสรร ดำเนินการเลือกสรร โดยวิธีการ ดังนี้
ประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินบุคคล ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ จริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ยกเว้น การประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมบังคับคดีจักใช้วิธีการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์


- 4 -

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีกำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
กรมบังคับคดีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2550
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 4 กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบาง-กอกน้อย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี ที่ http://www.led.go.th

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

7.การทำสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตามระยะเวลาที่กรมบังคับคดีได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551) และได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีอาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างในตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์ของกรมบังคับคดีในการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

กรมบังคับคดีดำเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมบังคับคดีทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) กัญญานุช สอทิพย์

(นางสาวกัญญานุช สอทิพย์)
อธิบดีกรมบังคับคดีเอกสาร ก. แนบท้ายประกาศกรมบังคับคดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550
-----------------------------

1. พนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1 ตำแหน่งนิติกร
- อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางกฎหมาย
- อัตราว่าง 87 อัตรา
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานบังคับคดีแพ่ง การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดี และดำเนินการยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง รายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาล และขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาด การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในกองจำหน่ายทรัพย์สิน กองยึดทรัพย์สิน กองอายัด-ทรัพย์สิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด
การปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลาย การประกาศแจ้งโฆษณาเกี่ยวกับคดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย การบังคับคดีล้มละลายสถาบันการเงินการสอบสวนทำคำสั่ง ความเห็นในการทวงหนี้ การขอรับชำระหนี้ การร้องขัดทรัพย์ การเพิกถอน และการเข้าดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในกองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 5
การวางทรัพย์ ตรวจสอบคำขอวางทรัพย์ สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็นการสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์ พิจารณาคำร้อง พิจารณาขออนุญาตต่อศาล นำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดตามที่ลูกหนี้หรือผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานวางทรัพย์กลาง และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประกาศแจ้งโฆษณาคำสั่งศาล ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ เจ้าหนี้ตามกฎหมาย ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ จัดการประชุมเจ้าหนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการทวงหนี้ การเพิกถอนการโอน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
งานวินัยและพัฒนา ดำเนินการด้านวินัยข้าราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการกรม


- 2 -

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชา
บัญชีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- อัตราว่าง 3 อัตรา
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเงินในงบประมาณและการคำนวณเงินและตรวจสอบยอดเงินในคดีแพ่ง
คดีล้มละลายที่มีความยุ่งยาก รับผิดชอบทำบัญชีรับ – จ่าย บัญชีส่วนแบ่งเฉลี่ยสำนวนคดีแพ่ง และ
คดีล้มละลายที่มีความยุ่งยาก บันทึกรายการค่าธรรมเนียม และผ่านเข้าบัญชีรายคดี ทั้งคดีแพ่งและ
คดีล้มละลาย รวบรวมรายการค่าธรรมเนียมส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ลงบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท
รายคดีล้มละลาย,คดีแพ่ง, วางทรัพย์ ออกใบเสร็จรับเงิน, จ่ายเงินในคดีล้มละลาย,คดีแพ่ง, วางทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย คิดคำนวณหนี้ประกอบสัญญาแห่งมูลหนี้ตามส่วนที่เจ้าหนี้ควรจะได้รับ จัดทำคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้กรณีคำขอรับชำระหนี้ไม่มีผู้โต้แย้งตรวจสอบเอกสารและคิดคำนวณเงินตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือตามคำร้องขอ คำนวณยอดหนี้ ตรวจสอบเอกสารแห่งหนี้ ตรวจสอบค่าใช้-จ่ายในสำนวนคำขอรับชำระหนี้ สำนวนทวงหนี้ สำนวนสาขาคดีแพ่งของสถาบันการเงิน 71 แห่ง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง กองคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

2. พนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
2.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- อัตราว่าง 7 อัตรา
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษาจัดทำโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวง พัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้บริการขององค์กร ศึกษาวิเคราะห์วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานวางทรัพย์กลาง(สำนักงานวิชาการ สารสนเทศ และวางทรัพย์)- 3 -

3. พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ
3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
- วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ บัญชี
เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์
- อัตราว่าง 36 อัตรา
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นงานในภารกิจของกรมบังคับคดี เช่น หนังสือราช-การ คำสั่ง ประกาศ บัญชีรับ – จ่าย คดีแพ่ง คดีล้มละลาย บัญชีส่วนเฉลี่ยคดีแพ่ง บัญชีส่วนเฉลี่ยคดีล้มละลายรายงานประจำเดือน, งวด, ปี และสถิติคดี ความเห็นคำขอรับชำระหนี้ ตรวจทานหนังสือ โรเนียว ถ่ายเอกสารบันทึกข้อมูลคดีที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอและสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เกี่ยวกับการจัดทำสารบบเจ้าหนี้ แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงสารบบเจ้าหนี้ให้เป็นปัจจุบัน พิมพ์หนังสือแจ้งคำสั่งศาลรับคำร้องขอ และศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามระเบียบบันทึก จัดเก็บ และค้นหา โดยพิมพ์หนังสือราชการภายใน และภายนอก เอกสาร รายงานต่างๆบันทึกข้อมูลคดี สั่งพิมพ์รายงานตามใบเสร็จรับเงิน และจัดเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับระบบงานสำนวนคดีพิมพ์ประกาศ คำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หมายนัด หมายแจ้ง หมายเรียก คำแถลง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสือพิมพ์คำแถลง คำร้อง คำแถลงคัดค้าน อุทธรณ์แก้อุทธรณ์ ฎีกา แก้ฎีกาพิมพ์ ความเห็นในคำร้องขอเพิกถอนความเห็นในสำนวนทวงหนี้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมบังคับคดี

3.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
- อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
- วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ บัญชี
เลขานุการ หรือภาษาต่างประเทศ
- อัตราว่าง 10 อัตรา
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ
ลงสารบบคุมสำนวนเก็บรักษาและตรวจค้นสำนวน รับคำร้อง คำคู่ความ การจัดทำรายงานสถิติคดีและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมบังคับคดี
- 4 -

3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
- วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ บัญชี
เลขานุการ
- อัตราว่าง 3 อัตรา
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบจัดทำบัญชีเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้องคดีแพ่ง
คดีล้มละลาย และวางทรัพย์ การคิดคำนวณ ตลอดจนการจัดทำบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีที่ไม่ยุ่งยาก
สำนวนคดีแพ่ง : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย คิดหนี้โจทก์ ทำบัญชีรับ – จ่ายทำบัญชีส่วนเฉลี่ย รายงานศาล ส่งเงินอากรแจ้งจำเลย แจ้งโจทก์
สำนวนคดีล้มละลาย : คำนวณเงินค่าธรรมเนียมคำนวณเงินตามคำขอประนอมหนี้ ทำบัญชีรับ – จ่ายทำบัญชีส่วนแบ่ง รายงานศาล ส่งเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปให้ศาลต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง กองคำนวณและเฉลี่ยทรัพย์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด

3.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
- อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
- วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางบรรณารักษ์ หรือวิชาการศึกษา
- อัตราว่าง 1 อัตรา
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือกฎหมายและหนังสืออื่น ๆ ไว้ในห้องสมุดของกรม เก็บรวบรวมหนังสืออื่น ๆที่มีผู้ส่งมาให้ ดูแลรักษา ซ่อมแซมหนังสือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจัดทำบัญชีหมวดหมู่หนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุด ทำบัตรยืมหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมและบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการกรม

หมายเหตุ
พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดีกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนขั้นที่ 4 ของบัญชีอัตรา 6,740 บาท/เดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนสำหรับมีผู้มีคุณสมบัติได้รับวุฒิประกาศนียวิชาชีพ (ปวช.) กรมบังคับคดีพิจารณารับสมัครจากผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่กำหนด
ตามเอกสารแนบท้าย ก. เท่านั้น


 แสดงความคิดเห็นย่อย แสดงความคิดเห็นย่อย


 เพื่อความปลอดภัยในการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ Thailandoffroad.Com สมาชิกเท่านั้น จึงจะตั้งกระทู้ และ ตอบคำถามได้ครับ
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว Login Click ที่นี่
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก Click ที่นี่


หน้าแรก | สมัครสมาชิก | LOGIN | LOGOUT | เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว | ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา(Contact Us) | ติดต่อโฆษณา | ตลาดนัดซื้อขาย
แจ้งปัญหาหรือขอคำปรึกษาการใช้ website หรือติดต่อประสานงานกิจกรรมออฟโรด:::>>> อีเมล์ webmaster@ThailandOffroad.Com หรือ ติดต่อเรา(Contact Us)
CopyRight©ThailandOffroad.Com April,2006 ViewMyStats Truehits.net     วันอาทิตย์,28 พฤษภาคม 2560  (Online 9879 คน)  facebook.com/WeekendHobby